fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

zondag, 01 september 2002 16:38

Nieuwsbrief september 2002

Jaargang 8,  nr. 2,  september  2002

DE KATER NA DE VERKIEZINGEN
Wat we ook verwacht hebben van de verkiezingen, één ding is duidelijk: Nederland blijft vol mensen. Op weg naar 17 miljoen inwoners. Wel wordt er hier en daar wat gerommeld aan de immigratie, maar de grote mentaliteitsomslag laat op zich wachten. Nederland en de wereld raken niet door immigratie overbevolkt, maar door veel geboorten. Onze advertentiecampagne (in de Volkskrant) van meer dan 160.000 gulden heeft ons wel veel publiciteit opgeleverd, maar nog niet die mate van bewustzijn die nodig is voor de invoering van een bevolkingspolitiek.

De grootste kater is dat overbevolking van Nederland door de LPF binnen de regering op de agenda is gezet, maar dat daar kennelijk wordt gedacht dat overbevolking te stoppen is door alleen maar de deur dicht te doen voor immigranten. Helaas wordt nog steeds niet onderkend dat overbevolking alleen maar kan worden gestopt door geboortenbeperking. Immers, overbevolking is een wereldprobleem.

EEN DIKKE BRUINE WOLK
Volgens de milieu-organisatie van de Verenigde Naties, UNEP, hangt er boven India, Pakistan, Bangladesh en hun buurlanden een drie kilometer dikke laag smog die schade berokkent aan de landbouw. De laag is een gevolg van de dramatische toename van het verbruik van fossiele brandstoffen voor het verkeer en de industrie, maar ook de rook van miljoenen particuliere fornuisjes, waar hout, koeienmest en ander bio-materiaal worden verbrand, is een grote boosdoener. De smoglaag houdt ongeveer 10% van het zonlicht tegen en zou ‘uitwaaien’ over de rest van de wereld. De komende dertig jaar neemt het aantal inwoners van Azië toe tot 5 miljard. Naar verwachting zal hun welvaart en dus het gebruik van nog meer fossiele brandstof groeien. (Volkskrant 13 aug. 02)

DE VOLKSKRANT
De Volkskrant heeft naar aanleiding van onze advertenties veel reacties binnengekregen van lezers. Er waren ingezonden brieven van mensen die het zeer wel met ons eens waren. Maar de meeste reacties kwamen van lezers die vonden de Volkskrant dit soort advertenties van onze stichting eigenlijk niet mocht plaatsen. De ombudsman van de Volkskrant, Jos Klaassen, heeft een goede poging ondernomen in de editie van de Volkskrant van 16 maart 2002 om uit te leggen dat overbevolking nu eenmaal een heikel en lastig onderwerp is. Zijn tekst vroeg in de eerste plaats begrip van de lezer voor het feit dat de Volkskrant onze advertenties niet kon weigeren. In de tweede plaats maakte hij duidelijk dat er op onze stichting niet bijster veel valt aan te merken.

Toch blijft onze stichting voor vele burgers kennelijk een onverteerbare zaak. Immers in zijn vaste rubriek CAMU schrijft Jan Mulder op de voorpagina van de Volkskrant dat wij moeten ophouden met die vieze regeltjes in onze advertenties.

Op 5 augustus 2002 tekende Peter de Wit onderstaande prent. Er blijft volgens ons sprake van onduidelijkheid en vooroordeel over wat onze stichting precies voor ogen staat. Wat jammer dat de redactie van de Volkskrant niet de moeite neemt die onduidelijkheid en dat vooroordeel weg te nemen zonder stelling te nemen voor of tegen. Dat is ook journalistiek.


SIGMUND, Volkskrant 05-08-02

OVERBEVOLKING OF BEVOLKINGSPOLITIEK
Het is volstrekt onbegrijpelijk dat mensen binnen de Nederlandse samenleving zo onverschillig staan tegenover de problematiek van de overbevolking. Degenen die het bijna overal en altijd voor het zeggen hebben - bedrijfsleven, politiek en religieuze organisaties - hebben gigantische belangen bij een voortduren van de huidige gang van zaken. Hun argumenten zijn economische belangen, hogere rendementen, angst voor werkeloosheid en voor verlies van welvaart en onbetaalbaarheid van pensioenen vanwege de vergrijzing. Daarnaast is de individuele mens bang zijn vrijheid kwijt te raken als hij niet meer zijn eigen kinderaantal mag bepalen. Intussen wordt het taboe dat overbevolking heet, alleen maar groter.

Bij een lage bevolkingsdichtheid en een lage consumptie per hoofd van de bevolking is de uitwerking van menselijk handelen op het milieu gering te noemen. Milieu-effecten kunnen in dat geval worden opgevangen in natuurlijke processen zonder verstoring op lange termijn. Er is dan een duurzame samenleving, die de draagkracht van het natuurlijke systeem niet overschrijdt.

Beperking van de consumptie per hoofd lijkt niet erg realistisch. Van de armen kan met goed fatsoen niet gevraagd worden de broekriem nog verder aan te halen.

De aanstormende middenklassers zoals de Chinezen willen gewoon hun ijskast, auto en wasmachine. De rijken in het Westen zijn juist gericht op economische groei en luxe. Maar om hun economieën in stand te houden maken zij blijvend gebruik van ruimte in armere landen. Zo leggen nu ruim 16 miljoen Nederlanders beslag op een oppervlakte, verspreid over de wereld, ter grootte van zo’n 14 maal het oppervlak van ons land.

Om te bereiken dat zo’n groot oppervlak voor Nederland niet meer nodig is, lijkt onder andere een verlaging van het energieverbruik met 50% per hoofd van de bevolking vereist. Dat betekent, bij 16 miljoen inwoners, voor elk individu 1 liter benzine per dag voor vervoer, inclusief vakantievluchten.

Met minder mensen, ca. 8 miljoen inwoners, is een oppervlak van 14 maal Nederland ook niet meer nodig en valt zelfs de huidige consumptie te handhaven. Hoe meer mensen, des te meer werkgelegenheid is er nodig. Volledige werkgelegenheid is zeer belangrijk en staat niet ter discussie. Maar dat brengt bij 16 miljoen mensen wel de bekende nadelen met zich mee zoals ruimtebeslag, verkeersdruk, milieuvervuiling met meer kans op blijvende milieuschade, meer verbruik van water en verdwijning van nog meer natuur. Beperking van de bevolking is het meest effectief in het rijke Westen, omdat daar de consumptie per hoofd het hoogst is.

In feite bestaat er in het Westen al iets als bevolkingspolitiek. De overheden volstaan met halve, symptoombestrijdende maatregelen: filebestrijding, rekeningrijden, aanleg van parkeermeters, spreiding van schoolvakanties, massaal openbaar vervoer, hoogbouw etc. Maar het probleem overbevolking blijft buiten de discussie. De vraag blijft of bij de huidige instroom van mensen de Nederlanders bereid zijn zelf een stap terug te doen in aantal.

Om tot een goed stelsel van bevolkingspolitiek te komen is een breed draagvlak nodig voor een goed uitgekiend stelsel van maatregelen. Daarom hebben bewustwording en formulering van criteria voor een bevolkingspolitiek hoge prioriteit. De campagne ‘Trek de Groene Grens’ is een voorbeeld van die bewustwording, al is een hek om de huizen in plaats van om de natuur eerder op zijn plaats.

Een bevolkingspolitiek verdient de permanente aandacht van de regering. Ook politieke partijen moeten aangesproken worden op het in stand houden van het taboe dat overbevolking heet en op hun gebrek aan visie op een mogelijk bevolkingsbeleid. De grote gevaren van de overbevolking dienen steeds via de reguliere overheidsvoorlichting onder de aandacht van het Nederlandse volk te worden gebracht. Een voorlichtingscampagne over vrijwillige kinderloosheid en beperking van het kinderaantal passen ook in dat beleid. Ook leven met onvrijwillige kinderloosheid betekent een bijdrage aan het oplossen van een wereldwijd probleem. Verder zijn belangrijk: gratis anticonceptiva, afschaffing van de kinderbijslag, invoering van een laag belastingtarief voor mensen zonder kinderen en het invoeren van het deelvak bevolkingsbeleid in het onderwijs.

Het verslag van de commissie Muntendam van 1977 is door de club van tien miljoen geactualiseerd en in 2000 vertaald in 24 concrete beleidsvoorstellen. Het wordt zo langzamerhand tijd de politieke partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om de klus over te nemen.

(Paul Gerbrands, geplaatst in Milieudefensie feb. 02)

DE DANS OM HET GOUDEN KALF
In mei 2002 is de tweede druk verschenen van “De dans om het gouden kalf”, een boek met de ondertitel “Index van een uitzichtloze situatie”, van de hand van Jhr. Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Het boek handelt over de situatie waarin Nederland verkeert dankzij de massale immigratie. Op heldere wijze wordt aandacht geschonken aan onderwerpen als gastarbeiders, allochtonen, normloosheid, islam, gedoogbeleid en criminaliteit. In schril contrast tot de algemeen bekende uitspraak van minister Van Boxtel, minister van grote stedenbeleid in het kabinet Kok, dat Nederland een immigratieland is, staat hier de uitspraak van vice-premier Kok uit 1991 geciteerd: “Nederland is en kan geen immigratieland zijn”. Waaruit maar weer eens blijkt hoe oprecht, consistent en veelzeggend uitspraken van politici kunnen zijn. Een verhelderend boek. ISBN 90-6881-114-2.

Wereldbevolking