fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

donderdag, 01 november 2001 15:40

Nieuwsbrief november 2001

Jaargang 7, nummer 2, november 2001

ADVERTENTIECAMPAGNE
Vanaf begin 2002 gaat de stichting een advertentiecampagne voeren met het oog op de verkiezingen voor de tweede kamer. De problematiek van de overbevolking in de wereld en in Nederland zal hierbij centraal staan. Het bestuur heeft voor deze actie een bedrag van zes cijfers ontvangen van de heer P. Fentener van Vlissingen, auteur en ondernemer.

CHINA
China’s draconische politiek van het één-kind-per-gezin heeft meer nadeel dan voordeel opgeleverd. Er zijn zoveel uitzonderingen toegestaan, dat volgens het hoofd van de Staatscommissie voor gezinsplanning slechts 60 miljoen van de 300 miljoen kinderen onder 14 jaar geboren werden in één-kind-gezinnen. (Bron: The Washington Post, 3 mei 2001.)

VERSCHENEN
In 1999 verscheen het Engelstalige boek ‘The Symbiotic Planet’. Onlangs werd de Nederlandse versie uitgegeven : ‘De symbiotische planeet’ (ISBN 90-254-9633-4) is geschreven door Lynn Margulis, hoogleraar celbiologie en geo-wetenschappen aan de Universiteit van Massachusetts.

Op een heldere en toegankelijke manier geeft de auteur een wetenschappelijke onderbouwing van de Gaia-hypothese, volgens welke de aarde één groot eco-systeeem vormt. Lucht, land en zee, energiebronnen en klimaat, planten, dieren en mensen zijn in afhankelijkheid van elkaar ontstaan, zijn met elkaar verweven en op elkaar aangewezen. Geen enkel element in dit ingewikkelde en fijnafgestelde systeem mag en kan ontbreken, vernietigd worden of verdwijnen, wil niet heel het subtiele aardse evenwicht verstoord worden.

Het volgende citaat uit het slothoofdstuk van het boek lijkt een belangrijke ondersteuning te geven aan de overtuiging van de Stichting De Club van Tien Miljoen. ‘Gaia, de aarde, is in al haar symbiogenetische glorie, een inherent expansief, subtiel, oud en uiterst veerkrachtig geheel. Inslagen van planetoïden en kernexplosies hebben haar nog niet mogen deren. Tot dusverre domineren wij mensen alleen het expansieklassement. Voor de rest zijn we een brutale, domme nieuwkomer, die overtuigd is van zijn eigen taaiheid. Zijn we verstandig en gedisciplineerd genoeg om onze ongelimiteerde groei aan banden te leggen ? De planeet staat ons niet toe om steeds maar talrijker te worden. Explosief groeiende populaties van bacteriën, sprinkhanen, kakkerlakken, muizen en grassen gaan steevast hun ondergang tegemoet. Toenemende aantallen gaan gepaard met ernstige tekorten en afvalproblemen. En zulke opportunistische populaties worden op de voet gevolgd door ziekten die toeslaan zodra destructief gedrag en sociale desintegratie de kop opsteken…. Overbevolking leidt tot stress en stress drukt de bevolkingsgroei…

DE BELEIDSNOTA VAN DE STICHTING
Ten aanzien van de bevolkingsproblematiek, opgesteld door het bestuur, is onlangs toegestuurd aan alle donateurs, leden van het comité van aanbeveling en belangstellenden. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat het bestuur zou willen en wat de mogelijkheden zijn.

DE STICHTING HEEFT DRIE NIEUWE WERKGROEPEN OPGESTART
De eerste werkgroep onderzoekt wat de totale immigratiekosten zijn die binnen de Europese Unie worden gemaakt. En de vraag is of en hoe deze uitgaven wellicht beter aangewend zouden kunnen worden voor de ontwikkeling van de gebieden waar al die immigranten vandaan komen.

De tweede werkgroep heeft zich tot taak gesteld uit te rekenen wat het optimale aantal inwoners voor de Europese Unie zou moeten zijn. De ordening van de voedselproduktie per land zou hier het uitgangspunt van de discussie kunnen zijn. Daarnaast zou niet het aantal inwoners van de EU-landen, maar ook de bevolkingsdichtheid per staat een medebepalende factor kunnen zijn.

De derde werkgroep gaat onderzoek doen naar de verschillen en overeenkomsten tussen Denemarken en Nederland, twee landen die even groot zijn, maar resp. 5 en 16 miljoen inwoners hebben. Denemarken kan immers een model- en voorbeeldfunctie vervullen ten aanzien van het overbevolkte Nederland.

Als u mee wilt doen in een werkgroep of in de adviesraad, kunt u zich hiervoor opgeven.

Onze brochure, de multiculturele samenleving als fictie, is een groot succes geweest. Aan de totstandkoming van deze brochure is door ons veel aandacht besteed. U kunt nog extra exemplaren bestellen.

MIGRATIE
De komende vergrijzing zou een probleem gaan vormen en als remedie hiertegen zouden wij behoefte hebben aan arbeidsmigratie. Gezien de reactie van de Heer van Boxtel mogen wij hopen dat "de politiek" op dit punt de rug recht zal houden en zich meer gaat inspannen om de in ons land aanwezige arbeidsreserve beter te mobiliseren. Het gaat hier inderdaad om gigantische aantallen. Er staan nog steeds ruwweg 2 miljoen mensen buiten het arbeidsproces met een uitkering in het kader van WAO, WW, Wachtgeld, VUT, Bijstand, etc. Zij vertegenwoordigen circa 20 % van de leeftijdsgroep 20-64 jaar van de Nederlandse bevolking. Men raadplege officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)! De meeste van deze inactieven zijn door automatisering e.d. in de loop van de afgelopen decennia overbodig geworden en zijn op een sociaal geaccepteerde manier uit het arbeidsproces gemanouvreerd. Laten wij voordeel halen uit de vergrijzing (red.), zodat op termijn het aantal overbodigen kan dalen!

Minister Van Boxtel lijkt te geloven in het dogma van de wenselijkheid van economische groei/expansie. Deze groei zal zich vertalen in stijging van de koopkracht en daarmee intensivering van de wegwerpeconomie (meer afval), nog grotere goederenstromen (Europoort, Betuwetreinen, vrachtwagens en –vliegtuigen), uitbreiding van bedrijventerreinen en Vinex-locaties, meer autokilometers (en dus langere files en/of meer asfalt), meer vliegreizen (uitbreiding Schiphol!). Door dit alles zal Nederland nog meer dan nu uit zijn voegen barsten en zullen natuur, milieu en leefbaarheid nog meer onder druk komen te staan. Het kan alleen maar erger worden naarmate er meer mensen zijn om dit hele circus op gang te houden en daarvan ook de ‘vruchten’ willen plukken.

Er zijn plannen voor televisiespotjes. Dat kost heel veel geld. Daarom zijn we op zoek naar fondsen. 

De bevolkingsdichtheid (aflopend in aantal inwoners per km2) in enkele Europese staten in 1997:

Malta
1191
Nederland
465
San Marino
425
België
334
Verenigd Koninkrijk
244
Duitsland
230
Finland
15
Rusland
9
IJsland
3


De totale vruchtbaarheid (het kindertal per vrouw waarbij de bevolking stabiel zou blijven is 2,1 kind. per vrouw) in enkele Europese staten in 1997 van hoog naar laag :

Albanië
3,00
Turkije
2,48
Nederland
1,60
Litouwen
1,39
Hongarije
1,38
Oostenrijk
1,36
Roemenië
1,32
Griekenland
1,32
Duitsland
1,32
Rusland
1,28
Slovenië
1,25
Estland
1,24
Italië
1,22
Tsjechië
1,17
Spanje
1,15
Letland
1,11
Bulgarije
1,09


Bulgarije, Estland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Tsjechië en Zweden (voor het eerst sedert 1809) kenden in 1997 een natuurlijke bevolkingsafname (minder geboorte en meer sterfte). In de volgende landen was de bevolkingstoename in 1997 minder dan 0,1 % (behalve in Nederland) en naar verwachting zal die in de nabije toekomst worden gevolgd door een natuurlijke teruggang:

Griekenland
0,01%
Kroatië
0,08%
Moldavië
0,06%
Oostenrijk
0,06%
Polen
0,09%
Portugal
0,08%
Spanje
0,03%
Nederland
0,40%


De volgende negen landen hadden in 1997 een negatief migratiepatroon. Daar was meer emigratie dan immigratie: Albanië, Estland, Kroatië, Letland, Moldavië, Polen, Roemenië, Zwitserland. Met uitzondering van Zwitserland dat in 1996 ook een negatief migratiepatroon had, liggen al deze landen in Oost Europa. Wanneer deze landen tot de EU toetreden, valt te verwachten dat er nog meer migratie van Oost- naar het rijke West-Europa zal plaatsvinden. Van alle 40 lidstaten van de Raad van Europa had Rusland daarentegen het hoogste positieve migratiepatroon (0,24%). Nederland heeft nu een migratieoverschot van 0,28%)

Door de cijfers van de natuurlijke groei of afname te koppelen aan die van het migratiepatroon komt men uit op de netto groei of afname van de bevolking. In 1997 hadden elf Europese landen een netto afname: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Rusland en Tsjechië. Zonder immigratie zouden Duitsland, Italië en Zweden een totale bevolkingsafname hebben gehad. Bron: OPT 1999

AANVEBELENSWAARDIG, maar te lang voor onze nieuwsbrief is het volgende artikel dat is gepubliceerd in "Socialisme en Democratie" (S&D), jrg.57, augustus 2001, pp.351-361, Maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, ISSN 0037-8135.

‘VAN AFRIKA VERWACHTEN WE MIRAKELS
Nu die van Europa nog….’ is geschreven door Michel van Hulten, oud-Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl. Hij was in de jaren 1978-1996 werkzaam voor een NGO in Mali, voor het UNDP in Burkina Faso, in Djibouti, in het ‘Office for Emergency Operations in Africa’ (New York) en was persoonlijk vertegenwoordiger van minister Jan Pronk in de ‘Global Coalition for Africa’.

Een citaat : ’Een van de complexe vraagstukken waarmee wij in toenemende mate te maken krijgen is die van de relatie tussen Europa en Afrika. Nu al steken miljoenen mensen de Middellandse Zee over, soms letterlijk per roeiboot. Van noord naar zuid gaan wij op zoek naar zon en avontuur, naar grondstoffen als olie, diamant en goud en afzetmarkten. Afrikanen gaan in de omgekeerde richting op zoek naar werk en inkomen. En dit zal alleen nog maar toenemen, nu Europa steeds rijker wordt ten opzichte van Afrika.’

Wereldbevolking