fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

dinsdag, 12 januari 2016 21:46

Nieuwsbrief januari 2016

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 22, nummer 1, 2016

Vergrijzing en immigratie
Er zijn wellicht mensen die bij de door het CBS gemeten groei van de Nederlandse bevolking opgelucht adem hebben gehaald. 110 duizend zielen erbij, een stad zo groot als Leeuwarden. En het einde is nog lang niet in zicht. De stroom immigranten houdt aan. ‘Goedkope arbeidskrachten,’ gniffelt de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ‘Extra consumenten,’ denkt de plaatselijke midden-stand. ‘Nieuwe woningen,’ kraait bouwend Nederland. Maar het grootste heil wordt verwacht voor de vergrijzing: nieuwe jonge mensen zijn immers nodig om de groeiende groep ouderen te onderhouden?

Een hardnekkige mythe
Al in de vorige eeuw heeft de Club van Tien Miljoen deze mythe ontzenuwd. Net als nu stond toen een groot aantal mensen buiten het arbeidsproces; hen inschakelen zou in de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten kunnen voorzien. Verder zou door ‘technologische ontwikkelingen’ de productiviteit per werknemer toenemen. Tenslotte zou vergrijzing niet alleen maar leiden tot een stijging van de uitgaven van het Rijk (AOW, zorgkosten), maar ook tot een vermindering (kinderbijslag, onderwijs). Van de totale middengroep van 20-64 jaar hadden in 1997 slechts 40 van de 62 mensen een betaalde baan. Dat is een arbeidsdeelname van slechts 65%. Daar komt bij dat de Nederlanders kampioen deeltijdwerken zijn. Kortom, er is genoeg arbeidspotentieel voorhanden om opengevallen plaatsen in te vullen.

Automatisering en robotisering
Intussen zijn we een aantal jaren verder en hebben we allemaal kennis kunnen maken met die ‘technologische ontwikkelingen’. Automa-tisering en robotisering hebben een groot aantal arbeidsplaatsen overbodig gemaakt, niet alleen bij banken en winkelketens. Hans Wansink maakte vorig jaar de balans op, na zes internationale economen te hebben geïnterviewd: zes op de zeven mensen zullen in de toekomst moeten sappelen. Voor hen zijn er geen vaste contracten of redelijk betaalde banen meer beschikbaar. Dus het aantal werkzoekenden zal het aantal beschikbare arbeidsplaatsen ruimschoots overtreffen; daarvoor hebben we geen nieuwe mensen nodig.

Constante verhouding werkenden/niet-werkenden
De laatste ontkrachting van het probleem vergrijzing valt te lezen in het gerenommeerde tijdschrift PNAS (Vol. 111 No. 46). De onderzoekers Bradshaw en Brook berekenden de verhouding tussen het aantal ‘afhankelijken’ in de mondiale samenleving – dat wil zeggen mensen jonger dan 15 en ouder dan 65 – en de groep daartussenin (die voor de ‘afhankelijken’ moeten zorgen). Zij gingen uit van verschillende scenario’s: één waarbij de wereldbevolking vanaf heden tot het eind van de eeuw zich ontwikkelt zoals dat nu gaat, met zo’n 10 miljard mensen als uitkomst, en één scenario waarin de groei daalt naar gemiddeld één kind per vrouw in 2100 en waarbij de gemiddelde levensverwachting stijgt.
Opmerkelijk was dat in beide scenario’s de verhouding tussen de ‘afhankelijken’ en de rest van de bevolking nauwelijks veranderde. Simpel gezegd: de verhouding tussen het aantal ‘productieven’ en het aantal ‘afhankelijken’ (kinderen en ouderen samen) ligt in die periode altijd tussen de 2 en 1,5 werkenden per kind of oudere.

Voetafdruk Nederlanders vier keer te groot
Hoe je het ook wendt of keert, vergrijzing is niet een probleem dat je met de instroom van jonge arbeidskrachten moet oplossen. Immigratie veroorzaakt daarentegen wel een ander probleem, namelijk overbevolking. De ecologische voetafdruk van Nederland is ten tijde van de crisis weliswaar gekrompen, maar nog steeds vier keer groter dan ons grondgebied aankan.
De gemiddelde inwoner van de Europese Unie eist 4,1 wereldhectare voor zich op, maar heeft slechts de beschikking over 2,3 hectare.
Grote boosdoener is de overschrijding van de absorptiecapaciteit voor CO2. Zolang we de uitstoot per hoofd van de bevolking niet tot nul hebben gereduceerd, moet we ervoor zorgen dat de bevolking krimpt door een laag geboortecijfer, maar vooral door een immigratiestop.

Vergrijzing in Japan
Het succes van een steeds betere gezondheidszorg vertaalt zich in een gestaag groeiende groep bejaarden in tal van landen.
Japan is koploper met 30% inwoners van boven de zestig. In 2050 zal dat voor meer landen gelden, waaronder Chili, China, Iran en Thailand.
Het aantal mensen met dementie zal daardoor sterk toenemen. Van de 128 miljoen Japanners hebben 4,6 miljoen te maken met deze aandoening; dit aantal zal in 2025 zijn gegroeid tot 7 miljoen.
Leven met dementie
Tijdens een conferentie gewijd aan vergrijzing zei de decaan van de medische faculteit van de universiteit van Keio: ‘Superoud worden is ons levenslot. Het is het gevolg van de menselijke evolutie.’ Hij voegde eraan toe dat de gemiddelde levensverwachting voor Japanse vrouwen rond 2060 meer dan negentig jaar zal bedragen.
‘Veel mensen beschouwen dementie als een geestesziekte,’ aldus een hoogleraar socio-logie van dezelfde universiteit. ‘Dat etiket zorgt ervoor dat veel mensen de diagnose dementie maar moeilijk kunnen accepteren.’
Wie we niet of nauwelijks horen over dementie zijn de patiënten zelf. Een Japanse journaliste heeft samen met collega’s meer dan twintig mensen met dementie geïnterviewd. ‘Dementie raakt iedereen, niet alleen de ouderen,’ zei ze. ‘Het is niet louter een medisch vraagstuk. We denken teveel in stereotypen. We dachten dat dementen niet konden communiceren, maar dat klopt niet. Ook in een gevorderd stadium betekent dementie niet dat ze niets meer weten of voelen. Ze zijn echter allemaal onzeker over hun herinneringen.’
Volgens een spreker van de Wereldgezond-heidsorganisatie moeten we dementerenden in de samenleving incorporeren en ons niet al te druk maken over de kosten voor medische zorg en verpleging. ‘Ze vormen geen kostenpost, maar leveren de maatschappij juist iets op door hun vermogen om te consumeren en deel te nemen aan het arbeidsproces. Ze hebben het imago dat ze een last vormen, maar dat is niet zo.’ (The Lancet Vol. 386 No. 10003)

Een andere vorm van overbevolking
Als we het over overbevolking hebben denken we aan mensen. Er is echter nog een andere categorie die voor overbevolking zorgt, namelijk vee. Het aantal mensen neemt per jaar met ca. 1,2% toe, terwijl de veestapel jaarlijks met ongeveer 2,4% groeit. In 2050 zal de wereld ongeveer 120 miljoen ton meer mensen moeten dragen en voeden dan nu, tegenover 400 miljoen ton extra stuks vee.  Driekwart van alle landbouwgrond op de wereld wordt gebruikt voor de veehouderij. Een derde van alle graangewassen gaat nu al op aan veevoer. Omstreeks 2050 zal de helft daarvan in runder-, varkens- en kippenmagen verdwijnen. Voor sojaplantages zijn vele hectares regenwoud gekapt.
Minder vleesconsumptie
Als de mens soja in plaats van vlees zou eten, dan zou er 94% minder natuurgebied nodig zijn geweest om te voorzien in dezelfde hoeveelheid proteïne. Als we daarentegen onze proteïne halen uit kippenvlees, is drie keer zoveel land nodig als bij directe sojaconsumptie. Bij varkensvlees negen keer zoveel en bij rundvlees zelfs 32 keer zo veel.
Daar komt bij dat 14% van alle broeikasgassen afkomstig is uit de veehouderij. Dat is meer dan alle auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, schepen en vliegtuigen samen produceren.
Waarom laat de overheid ons wel onze gloeilampen vervangen en moet iedere huizenbezitter bij verkoop met een energie-label de isolatiewaarde van zijn pand aantonen, maar bemoeit zij zich niet met vleesconsumptie? Benzine wordt fors belast, maar vlees en zuivel niet. We consumeren jaarlijks gemiddeld meer dan ons eigen gewicht aan vlees.
De vraag naar vlees zal alleen maar toenemen naarmate het aantal mensen groeit en de behoefte aan eiwitrijk voedsel in opkomende landen stijgt. Opmerkelijk is dat geen enkel land het tijdens de klimaattop in Parijs over vleesconsumptie heeft gehad. Er is grote winst te behalen bij het promoten van plantaardige voeding. Het is gezonder, veel rendabeler en vooral veel minder vervuilend. (The Guardian, 19 november 2015)

Ethiopië, een lichtend voorbeeld
In Ethiopië  is een kentering ingetreden. Kreeg een Ethiopische vrouw in de jaren negentig gemiddeld zeven kinderen, nu zijn het er 4,6. Nog een veel te hoog aantal, gegeven de natuurlijke draagkracht van het land, maar wel een aanmerkelijke afname. Hoe is dit te verklaren?
Op de eerste plaats is de economie de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit heeft voor veel mensen geleid tot een verbeterde levensstandaard. Meisjes volgen langer onderwijs en gezinsplanning wordt steeds populairder.
Vooral de beschikbaarheid van anticonceptiva heeft voor een daling van het geboortecijfer gezorgd. Dat neemt niet weg dat een kwart van de Ethiopische vrouwen het zonder moet stellen.

Wereldbevolking