fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

dinsdag, 01 januari 2002 15:39

Nieuwsbrief januari 2002

Jaargang 8,  nr. 1,  januari  2002

NA ONS DE ZONDVLOED
De mensheid heeft de neiging zich in getalsterkte onbeperkt uit te breiden. Daarbij wordt er niet op gelet of er wel voldoende levensmiddelen beschikbaar zijn. Er wordt ook niet gekeken naar de vraag wat te doen, voor het geval de mensheid plotseling in grote hongersnood zou komen te verkeren. Het is niet de eerste keer dat de mens zijn honger alleen nog maar kan stillen met behulp van de technische vooruitgang. Toepassing van kunstmest, ontbossing en irrigatie hebben de mens al eerder in staat gesteld grenzen te overschrijden die de natuur leek te stellen aan het aantal monden dat gevoed kon worden.

Anno 2001 zijn er meer dan 6 miljard mensen op de wereld en dat de meeste mensen nog redelijk tot goed te eten hebben, is onder meer een gevolg van de zeer moderne ontwikkelingen in de landbouwtechnologie. Maar de constant groeiende wereldbevolking vraagt weer om meer en beter voedsel. En in plaats dat men zich bezint op de groei van de bevolking en niet terugdeinst voor concrete maatregelen om de overbevolking terug te dringen, wordt er weer van alles aan gedaan om te voorzien in de dringende behoefte aan meer en beter voedsel. Dat voedsel moet bovendien economisch zeer aantrekkelijk geproduceerd kunnen worden. En daarom wordt weer de techniek ingeschakeld. Nu zullen genetisch gemanipuleerde granen en gekloonde dieren de grens van het voedseltekort verder kunnen oprekken. Bovendien zal de in aantal oprukkende mensheid tot in de verste uithoeken van de wereld nog meer energie gaan gebruiken om vliegverkeer, autogebruik en vele andere energieverslindende mogelijkheden van ijskast tot centrale verwarming te realiseren. Niemand heeft uitgerekend of dat allemaal betaalbaar is en of dat überhaupt wel mogelijk is.

Terwijl het voedseltekort met oneigenlijke en discutabele technische middelen wordt bestreden, komen ook op een andere manier de grenzen van het menselijk bestaan op aarde in zicht. De afgelopen 100 jaar is de zeespiegel al met 10 á 25 centimeter gestegen. De verwachting voor de komende 100 jaar is dat, ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen, de zeespiegel met 50 centimeter zal stijgen. ‘Begin jaren zeventig al verkondigde een aantal glaceologen (in het bijzonder Hans Weertman, Terry Hughes en Charles Bentley) de theorie dat de ijskap op de zuidpool inherent instabiel was. Een kleine verstoring zou daar het wegstromen van een zo grote hoeveelheid ijs op gang kunnen brengen dat de zeespiegel er wel 5 tot 6 meter door zou stijgen. In een zeker stadium van de theorievorming is wel aangenomen dat deze ramp zich al binnen een paar eeuwen zou kunnen voltrekken’ (NRC webpag. feb. 2000)

Wat recenter bevestigen Andrew Sheperd en zijn collega’s van het University College in Londen bovenstaande. In Science van 2 februari 2001 schrijven zij dat de Pine Island gletsjer in West-Antarctica inderdaad binnen een paar eeuwen kan loslaten om vervolgens geheel in zee te storten. Het landijs van West-Antarctica zou genoeg water bevatten om het wereldwijde zeeniveau met vijf meter te doen stijgen (Volkskrant, 3 februari 2001). Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk wat precies de oorzaken zijn van de afsmelting, maar het lijkt erop dat de afname een voorbode is van grootschalige veranderingen in de ijskap op de Zuidpool.

Wat betekent dit alles voor Nederland dat toch al behoorlijk te lijden heeft van het water en alle zeilen moet bijzetten om droge voeten te houden? Nederland blijft gewoon investeren in de deltawerken, de afsluitdijk, de inpoldering van grote stukken van de voormalige Zuiderzee en spaart kosten nog moeite om het overtollige water via dijken, pompen en duizenden slootjes af te voeren. Terecht natuurlijk! Want de overheid heeft de taak de zaak hier droog te houden. Maar is dit op de lange termijn voldoende of moet er iets anders gebeuren?

Ook het wassende water van de grote rivieren vormt een jaarlijks terugkerend probleem. Men is er nu wel achter dat dijkverhoging alleen niet voldoende is. Om het nog erger te maken: plaatselijk daalt de bodem van Nederland. Mogelijke oorzaak is de gaswinning.

Door het onderlopen van veel deltagebieden in de hele wereld zal met name de landbouw een gevoelige klap krijgen. Nog meer voedseltekort. Voor Nederland betekent dit het wegvallen van de landbouwgronden in de westelijke provincies. Of dit direct tot problemen in de voedselvoorziening zal leiden, weet niemand nog. Een regelmatig terugkerend scenario zal wel zijn dat al het land ten westen van de lijn Leeuwarden - Bergen op Zoom op de middellange termijn niet meer droog te houden is. In de oostelijke helft van Nederland zal het dan heel druk worden.

Maar wat zouden wij ons inzake de overbevolking druk maken over de gevolgen van hetgeen hier beschreven is? Een Nederlandse volkswijsheid geeft immers het antwoord: na ons de zondvloed.

Voorlopig gaat de kinderbijslag weer omhoog en ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers schijnt nog plaats genoeg te zijn.

Voor een méér gefundeerde en uitvoerigere bespreking van deze problematiek verwijzen wij naar: ‘Leven of overleven?’ ‘Een stand van zaken op onze planeet’. Uitgave van Kon. Belg. Instituut voor Natuurwetenschappen. ISBN 9020934260.

DONATIES IN EURO
Wij zouden alle donateurs vriendelijk willen vragen om ons in plaats van 25 gulden vanaf nu 10 euro of meer over te maken als donatie aan onze stichting. Mensen die minder draagkrachtig zijn kunnen volstaan met 5 euro per jaar.

Wij zijn blij met het groeiend aantal donateurs...

….. vooral dankzij enkele grote giften.

TNO
Het Onderzoeksinstituut TNO vindt dat de overheid beleid moet ontwikkelen gericht op stabilisatie of reductie van de Nederlandse bevolkingsomvang. Alleen dan kunnen grote milieuproblemen als de opwarming van de aarde, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en aantasting van de natuur, worden opgelost. Dat schrijft TNO in een onderzoeksrapport voor minister Pronk (VROM) en minister Borst (Volksgezondheid). Sturing van de bevolkingsomvang ligt politiek gevoelig. Pronk heeft al aangegeven er niets in te zien. Zie onze homepage.

VERKIEZINGEN
De Stichting De Club Van Tien Miljoen is een zelfstandige organisatie die onafhankelijk is en niet verbonden aan één of meer politieke partijen. Omdat wij bewustwording van kiezers én politici beiden belangrijk vinden, hebben wij (zie hierboven) besloten tot een advertentiecampagne in de Volkskrant die erop gericht is de kiezers en de kandidaten bewuster om te laten gaan met de problematiek van de overbevolking in de wereld én in Nederland. Er zullen veel verschillende kleine en grote advertenties geplaatst worden. Wij willen zowel de kiezers maar toch vooral ook alle politieke partijen te ertoe aan te zetten een duidelijk standpunt in te nemen met betrekking tot het onderwerp overbevolking.

VERKIEZINGEN 2
Onze standpunten worden door geen enkele politieke partij gedicteerd. De Stichting is zelfstandig en onafhankelijk. Maar het is niet uitgesloten, misschien zelfs wel wenselijk, dat mensen vanuit de Stichting proberen als zelfstandig persoon bij die politieke partijen een rol van betekenis te spelen die hen in staat stelt de problematiek van de overbevolking in de wereld én in Nederland meer aandacht te schenken. Onverlet al onze activiteiten blijft de onafhankelijkheid van onze Stichting overeind.

Wereldbevolking