fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

woensdag, 23 maart 2016 13:40

Hoeveel miljoen mensen kan Nederland aan?

Vorig jaar groeide de bevolking van Nederland met een stad zo groot als Leeuwarden. Dit voorjaar wordt de 17 miljoenste inwoner verwacht. De toestroom van migranten houdt aan. Het kabinet gaat na een eerste schatting van 98 duizend asielzoekers uit van 58 duizend in 2016. Volgens het nieuwe akkoord met Turkije mag voor elke vluchteling die Turkije terugneemt er een naar Europa.

Aantallen worden niet genoemd, maar men rekent op 300 duizend mensen, exclusief de tienduizenden die vastzitten in Griekenland. Naast mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld zijn veel migranten op zoek naar een beter leven. Slachtoffers van klimaatverandering in het Midden-Oosten en in de Hoorn van Afrika, samen met een explosief groeiend aantal jongeren zonder toekomstperspectief van onder de Sahara zullen proberen een bestaan in Europa op te bouwen. Eenmaal hier zullen ze zich als kwartiermakers sterk maken voor hereniging met hun families. Hoeveel steden als Leeuwarden zullen er in de toekomst bijkomen?

De vraag rijst hoeveel mensen Nederland aankan. ‘Bevolking’ lijkt een vast gegeven. Een simpele constatering dat we met minder mensen minder voedsel nodig hebben, dat er meer levensruimte voor dieren zal zijn en dat er minder broeikasgassen zullen worden uitgestoten lijkt een open deur, maar de gevolgtrekking dat we dan maar iets aan de bevolkingsomvang moeten gaan doen, staat in geen enkel partijprogramma.
In Nederland is hooguit in de jaren vijftig iets aan bevolkingspolitiek gedaan, toen emigratie naar Canada en Australië werd gefaciliteerd. In de troonrede van 1979 sprak koningin Juliana de woorden ‘Nederland is vol, ten dele overvol’, maar consequenties zijn daar nooit aan verbonden. Integendeel. Nederland toonde zich gastvrij door het toestaan van gezinshereniging en de opname van rijksgenoten van overzee. Maar hoeveel mensen kan het land aan?

Een antwoord is te vinden bij het Global Footprint Network , een internationale organisatie die de natuurlijke draagkracht van alle landen in de wereld afzet tegen de consumptie en de vervuiling door hun bewoners. Centraal staat de vraag in hoeverre een land duurzaam in de primaire levensbehoeften van zijn inwoners kan voorzien. Een belangrijke factor daarbij is de uitstoot van CO2. Om dit broeikasgas te verwerken, is veel natuurgebied nodig.
Het totaal aan grond dat de inwoners van een land gebruiken voor hun consumptie en vervuiling heet ‘ecologische voetafdruk’. Idealiter is deze gelijk aan of kleiner dan de natuurlijke draagkracht van een land, maar de Nederlander overschrijdt de zijne. Voor onze voedselvoorziening hebben we veel meer grond nodig dan er is, om precies te zijn 2,1 hectare per inwoner. Maar er is slechts 1, 2 hectare per persoon beschikbaar (National Footprint Accounts, 2016 Edition ) *. Verder zijn er nog eens 3,2 hectare per inwoner nodig voor de verwerking van onze CO2-uitstoot. Al met al zou ons land vier en een half keer zo groot moeten zijn om duurzaam in de levensbehoeften van zijn inwoners te kunnen voorzien en hun CO2-emissie op te vangen. Zoals wij nu leven, kan minder dan een kwart van ons in Nederland terecht, krap vier miljoen mensen in plaats van de huidige zeventien miljoen.

Is daarmee de vraag beantwoord hoeveel mensen Nederland aankan? Waarom zouden we uitsluitend van ons piepkleine landje moeten leven? Er zijn andere landen die maar al te graag voor onze levensbehoeften willen zorgen. We slagen er zelfs in om jaarlijks voor ruim tachtig miljard euro aan agrarische producten uit te voeren. Dus er is kennelijk meer dan genoeg voor iedereen. Wij zijn gewoon een verstedelijkt gebiedje binnen de Europese Unie. We moeten niet te nationalistisch denken.
Het grote probleem van de EU is echter de CO2-uitstoot. Per inwoner is 2,8 hectare voor de verwerking van dit broeikasgas nodig. De ‘ecologische voetafdruk’ van elke Europeaan komt uit op 4,6 hectare, terwijl hij slechts de beschikking heeft over 2,3 hectare. Hij leeft dus 2,3 hectare boven zijn stand en zou een grondgebied moeten hebben dat twee keer zo groot is. Anders gezegd: de huidige EU-populatie van ruim een half miljard zou moeten halveren om met haar levensstijl binnen het grondgebied te passen.
Gemeten over de hele wereld is de overschrijding van de natuurlijke draagkracht door alle bewoners samen zodanig dat we met zijn allen ruim anderhalve aardbol nodig hebben. Door CO2-reductie zou – letterlijk - een wereld te winnen zijn, maar wat eenmaal in de atmosfeer zit, krijg je er niet snel uit. En met de bedroevende ambitieniveaus van de klimaatconferenties komen we ook niet veel verder.

Voor onze levensstijl parasiteren we op en profiteren we van andere landen, zowel in Nederland als de EU. Als we willen leven van wat de eigen grond oplevert en aan CO2-uitstoot kan verwerken, is reductie van het aantal consumenten en vervuilers noodzakelijk. Het geboortecijfer in Nederland schommelde de afgelopen jaren rond de 1,7 kind per vrouw. Dit zou nog verder moeten dalen. Emigratie ligt meer voor de hand dan immigratie. Vergrijzing is een schijnprobleem. Op de eerste plaats is Nederland kampioen deeltijdwerken, dus er is in principe arbeidskracht genoeg. Belangrijker is dat het aantal banen door automatisering en robotisering sterk afneemt. Op termijn hebben we eerder te veel dan te weinig mensen.

Overbevolking is een wereldprobleem. Maar laten we ook onze eigen 17 miljoen superconsumenten en megavervuilers, medeveroorzakers van broeikaseffect en klimaatverandering, proberen te reduceren. Terug naar vier miljoen, maar met de nodige versobering en vergroening is er in Nederland wellicht ruimte voor een club van tien miljoen.

*De publicaties van het Global Footprint Network zijn gebaseerd op data die enkele jaren daarvoor zijn verzameld. Zo werd in 2011 gerapporteerd dat iedere Nederlander 6,3 wereldhectares gebruikt; dit was gebaseerd op meetgegevens uit 2008, aan het begin van de economische crisis. In de rapportage van 2015 was dit gedaald naar 4,5 wereldhectares per persoon, op basis van de meetgegevens van 2011, midden in de crisis. De onlangs gepubliceerde cijfers betreffen het jaar 2012. Dan is het aantal gebruikte wereldhectares weer gestegen naar 5,3.

Al die jaren was, gegeven de biocapaciteit van Nederland, per persoon slechts iets meer dan één wereldhectare beschikbaar. In 2008 zou Nederland derhalve zes keer zo groot moeten zijn geweest om in de consumptie en vervuiling van zijn inwoners te kunnen voorzien, in 2011 vier keer zo groot en in 2012 vier en een half keer zo groot. Kijk hier voor verdere informatie.

Wereldbevolking